Wtorek, 20 lutego 2018r.
test
Miejsce szkolenia: test
Termin szkolenia: 2015-07-25
Godzina rozpoczęcia: 06:00
Termin naboru: 2015-07-24
Prelegent: pokaż
Program: pokaż
Uwagi:
Status szkolenia: zrealizowane

Zmiany w Pzp wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014, szacowanie wartości przedmiotu zamówienia, obowiązki zamawiającego oraz nowy „Taryfikator”.
Miejsce szkolenia: Klub Kultury ZODIAK, ul. Mieszka I 48/50, 53-308 Rzeszów
Termin szkolenia: 2014-11-12
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Termin naboru: 2014-11-06
Prelegent: pokaż
Program: pokaż
Uwagi:
Status szkolenia: zrealizowane

Projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz innych podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do realizacji w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO 2014-2020
Miejsce szkolenia: Klub Kultury ZODIAK, ul. Mieszka I 48/50, 53-308 Rzeszów
Termin szkolenia: 2014-10-13
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Termin naboru: 2014-10-06
Prelegent: pokaż
Program: pokaż
Uwagi:
Status szkolenia: zrealizowane

Przygotowanie i sposoby realizacji projektów systemowych przez Powiatowe Urzędy Pracy w perspektywie finansowej 2014-2020.
Miejsce szkolenia: Klub Kultury ZODIAK, ul. Mieszka I 48/50, 53-308 Rzeszów
Termin szkolenia: 2014-10-09
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Termin naboru: 2014-09-30
Prelegent: pokaż
Program: pokaż
Uwagi:
Status szkolenia: zrealizowane

Szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych dla beneficjentów RPO WP - 24.09.2014 r.
Miejsce szkolenia: Klub Kultury ZODIAK, ul. Mieszka I 48/50, 53-308 Rzeszów
Termin szkolenia: 2014-09-24
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Termin naboru: 2014-09-19
Prelegent: pokaż
Program:

9.00 Rejestracja
9.30-11.00    
1.WPROWADZENIE – aktualny stan prawny: Ustawa Prawo zamówień publicznych. Akty wykonawcze.Uwagi praktyczne.Zmiany 2013, 2014.
2.Spółka cywilna w zam.publicznych.
3.Zasady kwalifikowania wydatków do zamówień publicznych. Nowe wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe.
4.Zasady kwalifikowania zobowiązań do zam.do 30 tys. euro – szacowanie wartości bez zarzutu dzielenia zam.lub zaniżenia wartości w celu uniknięcia stosowania zapisów ustawy Pzp.
11.00-11.15 Przerwa kawowa
11.15-13.00    
5.Przygotowanie do postępowania na dostawy, usługi, roboty budowlane po zmianach – punkty sporne:
a)opis przedmiotu zamówienia (punkty krytyczne i niebezpieczeństwa)
b)szacowanie wartości: zasady szacowania wartości zamówień uzupełniających i zam.dodatkowych, zasady szacowania zam.w sytuacji nierozstrzygnięcia części postępowania.
c)specyfikacja istotnych warunków zamówienia – elementy obligatoryjne i fakultatywne:
-warunki udziału w postępowaniu po zmianach,
-wykaz dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie warunków udziału w postępow.,
-warunki dopuszczalności powoływania się przez wykonawcę na referencje dotyczące osób trzecich – legalne wykorzystanie cudzego potencjału,
-nowe dowody/dokumenty na potwierdzenie spełnienia war.udziału w postępow.w kontekście wymagań określ.w Rozporz.w sprawie rodzajów dokumentów,
-procedura udzielania wyjaśnień dotyczących postanowień siwz - analiza ustawowych terminów dla obligatoryjnych wyjaśnień treści siwz,
-informacje o podwykonawstwie i ich konsekwencje po zmianach,
-grupy kapitałowe w praktyce postanowień SIWZ - analiza ustawowych terminów dla obligatoryjnych wyjaśnień treści SIWZ.

13.00-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.30    
6.Wzorcowe prowadzenie postępowania na dostawy, usługi–przykładowe rozwiązania:
a)wszczęcie procedury
b)czynności do terminu składania ofert –  konstruowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert
c)otwarcie ofert–badanie wybór oferty lub unieważnienie postępowania–ćwiczenia/przykłady-zmiany w katalogu przesłanek wykluczania wykonawców z udziału w postępowaniu,
d)zawarcie umowy.
7.Przesłanki udzielania zam.dodatkowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
8.Prawo opcji w zam.publicznych - przykłady zastosowania dotyczące różnych rodzajów zam.
9.Przesłanki udzielania zam.dodatkowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
10.Nadzór autorski w zamówieniach objętych oraz nieobjętych ustawą Pzp
15.30-16.00 Pytania,konsultacje<

Uwagi:
Status szkolenia: zrealizowane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> 
Dodano szkolenie do bazy

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rozwoju Regionalnego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
tel: (17) 747 64 86, 850 17 24

Copyright © 2010-2015 Ryszard Szlachta